Deklaracja społeczna

  • Wyraźne deklaracje dotyczące ochrony naszego środowiska stanowią istotny kierunek naszej działalności. Tym samym kontynuujemy naszą wieloletnią tradycję poprawiania konkurencyjności.
  • Działania w ramach zrównoważonego rozwoju ekologicznego rozpoczynają się już w momencie rozwoju produktu, kontynuowane są podczas fazy produkcyjnej i wysyłkowej oraz determinują również procedury stosowania i utylizacji naszych produktów.
  • Wszystkie obszary przedsiębiorstwa działają w oparciu o procedury i procesy produkcyjne zgodne z zasadami oszczędnego korzystania z zasobów, stosując materiały ekologiczne i korzystając z energooszczędnej logistyki, zgodnej z zasadami ochrony środowiska.
  • Naszą odpowiedzialność realizujemy niezwykle aktywnie poprzez systematyczną optymalizację określonych obszarów, angażując w nią wszystkich naszych pracowników i współdziałając na tym polu z klientami, dostawcami i usługodawcami.
  • Nasza firma świadomie deklaruje przestrzeganie zasad odpowiedzialności społecznej względem swoich pracowników, klientów, dostawców i społeczeństwa.
  • Podstawą niniejszej deklaracji są uznawane na całym świecie wartości społeczne, kulturowe i etyczne oraz obowiązujące ustawy i normy, a także nasza wewnętrzna polityka zgodności. Istotne jest dla nas wyrównanie szans, niezależnie od płci, religii oraz pochodzenia etycznego i społecznego.
  • Rozwój i kwalifikacje naszych pracowników stanowią istotny czynnik długofalowego sukcesu firmy L&R. Nasza odpowiedzialność wobec społeczeństwa obejmuje również kształcenie i dalszą edukację naszych klientów z bliższego i dalszego otoczenia w zakresie dostarczanych produktów i usług.
  • Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników na stanowiskach pracy oraz bezpieczeństwo pacjentów i użytkowników przy korzystaniu z naszych produktów są dla nas istotną kwestią.
  • Nasze zaangażowanie społeczne znajduje wyraz również w oferowaniu atrakcyjnych miejsc kształcenia, szybkiej pomocy w przypadku katastrof i stanów kryzysowych oraz w ukierunkowanym wspieraniu wybranych inicjatyw społecznych.